Plymwyr WaterSafe a Pheirianwyr Gwres Canolog cofrestredig gyda Diogelwch Nwy, ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Croeso i Celteco: Nwy, Gwresogi, Plymio – yr unig blymwyr y mae arnoch angen gwybod amdanynt.

Mae plymwyr Celteco’n frwd dros blymio! Rydym yn blymwyr a pheirianwyr gwresogi cwbl gymwysedig ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Os ydych yn chwilio am blymwr neu beiriannydd gwresogi dibynadwy, cyfeillgar a phroffesiynol ym Mhen-y-bont ar Ogwr, rydych chi wedi dod i’r lle iawn. Rydym yn cynnig gwasanaethau plymio a gwres canolog brys 24/7, felly gallwch fod yn dawel eich meddwl o wybod bod eich gwaith plymio a gwers canolog mewn dwylo diogel a chwbl gymwysedig.

Os yw’n bryd gweddnewid eich ystafell ymolchi, neu newid y tap hwnnw sy’n gollwng, gallwn eich helpu i gynllunio a gosod eich ystafell ymolchi newydd, a hynny am brisiau fforddiadwy a realistig. Gallwn hefyd gynllunio a gosod systemau gwres canolog gwych, p’un a fo hynny’n foeler cyfunol, yn system heb awyrell neu’n system wresogi tanlawr.

Mae Celteco’n cynnig gwaith atgyweirio, rhoi gwasanaeth, a chynnal a chadw boeleri, i sicrhau bod eich boeler yn rhedeg mor effeithlon â phosibl. Neu, os yw eich boeler wedi eich gwasanaethu am ei aeaf diwethaf, bydd Celteco’n cynnig amrywiaeth eang o ddewisiadau gosod boeleri, a fydd yn gweddu i’ch anghenion ac i’r swm yr ydych yn fodlon ei dalu. I gyd-fynd â phob boeler newydd a osodir, cynigir gwasanaeth rhad ac am ddim am y flwyddyn gyntaf, er mwyn cadw eich boeler yn rhan o warant y gwneuthurwr (telerau ac amodau yn briodol).

Os oes arnoch angen plymwr ym Mhen-y-bont ar Ogwr, neu yn unrhyw rai o’r ardaloedd a restrir isod, neu’r ardaloedd cyfagos, cysylltwch â Celteco am wasanaeth cyflym a chyfeillgar.

Ewch i bori trwy ein gwefan, lle y mae modd i chi ddod o hyd i restr o’n cymwysterau a rhai o’r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig. O ganlyniad i’n hyfforddiant helaeth a’n gwybodaeth fanwl, gallwn ddatrys unrhyw broblemau plymio cymhleth yn gyflym ac yn effeithlon, yn ogystal â sicrhau bod pob gosodiad newydd yn cael ei gwblhau’n unol â’r rheoliadau cywir a’r arferion gorau.

Os ydych am gael rhywfaint o gyngor cyfeillgar yn unig, rhowch alwad i ni – byddem yn falch o helpu.

Peidiwch ag anghofio, gallwch ddod o hyd i ni ar y Gofrestr Diogelwch Nwy ac ar y Gofrestr WaterSafe.

Signature of Huw Jones
Fan Celteco

Rydym yn falch iawn o’r gwaith rydym yn ei wneud ac yn gwneud ein gorau glas i blesio ein cwsmeriaid beth bynnag yw’r gwaith, ond peidiwch â chymryd ein gair ni. Edrychwch i weld beth sydd gan ein cwsmeriaid i’w ddweud amdanom ni.

Review Us

Yell logo
Google Logo

Busnes teulu bach ydym ni. Sefydlodd Huw Celteco yn 2013 gyda’r nod o gynnig gwasanaethau plymio a gwres canolog ym Mhen-y-Bont ar Ogwr â gwasanaeth cwsmeriaid heb ei ail. Efallai eich bod yn meddwl tybed o ble ddaeth yr enw Celteco. Roeddem eisiau cyfeiriad at y Celtiaid yn ein henw, ond hefyd am gynnwys cyfeiriad at ein cynlluniau ar gyfer dyfodol y busnes, sef i gynnig systemau gwresogi eco, ac felly penderfynon ni gyfuno Celt gydag eco!

Huw (y bós): Disgrifiwyd ef gan un cwsmer fel plymwr bonheddig. Hyfforddiodd Huw yng Nghampws Pencoed. Mae Huw bob amser yn ymchwilio i’r cynnyrch diweddaraf ac mae’n ymgymryd â hyfforddiant gyda’r holl wneuthurwyr boeleri blaenllaw, ac yn cadw ei fys ar bwls yr holl dechnolegau newydd, er mwyn sicrhau ei fod yn rhoi y cyngor gorau i’w gwsmeriaid gwerthfawr.

Jack: Y plymwr perffeithiwr. Mae Jack wedi bod yn plymio ers yn fachgen ifanc, gan ddysgu’r grefft wrth ei dad. Gan iddo dreulio rhai blynyddoedd yn y lluoedd arfog, does dim angen sôn bod ganddo agwedd ardderchog tuag at ei waith a’i fod yn ymfalchïo ynddo.

Kieran: Y plymwr brwd. Wedi ymadael yn ddiweddar â’r lluoedd arfog, mae Kieran yn hyfforddi i fod yn beiriannydd Diogelwch Nwy ac mae’n aelod newydd brwdfrydig iawn o’r tîm.

Rachel: Y rheolwr swyddfa – Sydd â llygaid craff ac sydd bob amser yn chwilio am y prisiau gorau i’n cwsmeriaid.

“ I have used Huw on three occasions, to date. He is always on time, doesn’t create problems and knows his way around a boiler like no other! I recommend you call Celteco as I know they will deliver the same quality service that I have come to know and respect. Best in the area and still realistically priced.

Alan Parson – Pyle

Yn chwilio am ddyfynbris?

Yna, cysylltwch â ni heddiw i drefnu amser addas i ni roi dyfynbris i chi. Yn yr un modd â’n cleientiaid hapus eraill, byddwch yn bendant yn falch eich bod chi wedi gwneud hynny.

  Enw cyntaf*
  Cyfenw*
  E-bost*
  Rhif ffôn
  Rheswm dros ddyfynbris*
  Eich neges

  Cysylltwch â Ni
  close slider

   Enw*
   E-bost*
   Rhif ffôn*
   Pwnc*
   Eich neges