Gwasanaethau Nwy

Gwasanaethau Nwy

Rydym yn beirianwyr Diogelwch Nwy cwbl gymwysedig ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Rydym yn darparu pob agwedd ar waith cynnal a chadw, rhoi gwasanaeth, a gosod offer nwy, yn ogystal â chynnig gwasanaethau nwy brys. Am ragor o wybodaeth am ein gwasanaethau Diogelwch Nwy, gweler y tabiau isod. Peidiwch ag anghofio y gallwch ddod o hyd i ni ar y Gofrestr Diogelwch Nwy.

Mae Celteco wedi ymgymryd â hyfforddiant gyda’r holl wneuthurwyr boeleri blaenllaw, ac rydym yn cadw ein bys ar bwls yr holl dechnolegau newydd, er mwyn sicrhau ein bod yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Dyma rai o’r offer rydym yn eu gosod:

• Boeleri nwy
• Tanau nwy
• Ffyrnau nwy
• Hobiau nwy

Rydym yn gosod ein boeleri yn ôl llythyren y gyfraith, gan sicrhau bod gwarant y gwneuthurwr yn parhau’n gyflawn ac yn ddilys.

Mae’n bwysig rhoi gwasanaeth rheolaidd i’ch offer er mwyn sicrhau bod yr offer yn bodloni’r manylebau a gynlluniwyd gan y gwneuthurwr.

Mae rhoi gwasanaeth i offer nwy yn hanfodol er mwyn sicrhau bod unrhyw broblemau sy’n datblygu yn cael eu canfod a’u trin mewn modd cyflym ac effeithlon, gan beri llai o anghyfleustra i chi. Mae hefyd yn hanfodol o ran diogelwch, effeithlonrwydd ynni a sicrhau eich bod yn manteisio i’r eithaf ar hyd oes eich peiriant.

Bydd y gwasanaeth yn cael ei roi i’r offer yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr. Fodd bynnag, byddwn yn gwneud y canlynol wrth roi gwasanaeth cyffredinol i foeleri …

• yn cynnal gwiriad gweledol i sicrhau bod eich boeler yn parhau i fodloni’r safonau cyfredol
• yn gwirio bod y boeler yn gallu cynnau er mwyn canfod unrhyw ddiffygion yn y modd y mae’n gweithio
• yn tynnu casyn y boeler er mwyn gwirio pob un o brif ddarnau’r boeler (y llosgydd, y cyfnewidydd gwres, y prif chwistrellwr, y wreichionen/chwiliedydd synhwyro)
• yn gwirio i sicrhau nad oes yr un dim yn rhwystro terfynellau’r ffliw a bod darnau mewnol y ffliw wedi cael eu selio’n briodol
• yn addasu’r falf nwy i wirio a yw’r llosgydd yn hylosgi mewn modd effeithlon a phriodol (gan ddefnyddio dadansoddwr nwy ffliw fel arfer)
• yn gwirio a glanhau y tu mewn i arwynebau’r casyn
• yn gwirio rhannau’r boeler a’u glanhau, os bydd angen
• yn gwirio’r gwasgedd nwy i sicrhau nad oes yr un dim yn gollwng
• yn gwirio bod casyn y boeler wedi cael ei selio’n briodol

Byddwch yn cael adroddiad gwasanaeth a fydd yn nodi popeth a wnaed i gynnal a chadw eich boeler.

Y Gofrestr Diogelwch Nwy yw’r rhestr swyddogol o’r peirianwyr diogelwch nwy cofrestredig sy’n gymwys i weithio’n ddiogel ac mewn modd cyfreithlon ar offer nwy.

Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar landlordiaid i ddiogelu eu tenantiaid. Dylai landlordiaid sicrhau bod gwaith cynnal a chadw a phrofion diogelwch blynyddol ar offer nwy yn cael eu cyflawni gan beiriannydd cofrestredig gyda Diogelwch Nwy.

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i landlordiaid sicrhau:

• bod y pibellau, yr offer a’r ffliwiau a ddarperir i denantiaid yn cael eu cynnal mewn cyflwr diogel
• bod yr holl offer a’r ffliwiau a ddarperir i’r tenantiaid eu defnyddio yn cael gwiriad diogelwch blynyddol
• bod y gwaith cynnal a chadw a’r gwiriadau diogelwch blynyddol yn cael eu cyflawni gan beiriannydd sydd wedi’i gofrestru ar y Gofrestr Diogelwch Nwy
• bod cofnod diogelwch yn cael ei roi i’r tenant o fewn 28 diwrnod i • eu bod yn cadw copi o’r Cofnod Diogelwch Nwy am ddwy flynedd

 

Felly, os oes arnoch angen peiriannydd proffesiynol i gynnal arolygiad, neu os hoffech gael ychydig o gyngor cyfeillgar yn unig, rhowch alwad i ni ar 07730 197 036, a gallwn drefnu amser sy’n gyfleus i chi ar gyfer cyflawni’r ardystiad sy’n angenrheidiol ar gyfer eich eiddo.

Byddwn yn gwirio a yw’r peiriant yn gweithio’n iawn, gan archwilio’r pedwar maes canlynol:

• bod yr offer nwy ar y gosodiad cywir, ac yn llosgi’n gywir ar y gwasgedd gweithredu cywir
• bod nwyon niweidiol yn cael eu symud yn ddiogel o’r peiriant i’r awyr y tu allan
• bod unrhyw lwybrau awyru yn glir ac yn gweithio’n iawn
• bod yr holl offer diogelwch yn gweithio

Os hoffech drefnu amser addas i ni gyflawni eich gwiriad diogelwch nwy, cysylltwch â ni trwy e-bost, neu rhowch alwad i ni ar 07730 197 036, er mwyn cael tawelwch meddwl llwyr.

Engineer_banne_welsh
Cysylltwch â Ni
close slider

    Enw*
    E-bost*
    Rhif ffôn*
    Pwnc*
    Eich neges